ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

سيمرغ سير

سيمرغ سير جنوب

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : سيمرغ سير جنوب
کد شناسائی : 60023
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1391/03/31
مدیر عامل مدیر فنی بند پ

رحیم جلالی عزیز پور
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    6133843576
صندوق پستی    
نشانی     امانیه ، خیابان بوعلي بين انقلاب وعارف ساختمان سيمرغ2
تلفن   33339000
دورنویس   33339070
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

باقر جرفی