جمعه 28 مهر 1396
EN

فروزان گشت

فروزان گشت

نام دفتر     فروزان گشت
کد شناسائی     60001
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1380/03/01  
صاحب امتیاز و مسئول زیارتی مدیر فنی بند پ
محمد زمان فروزانفر
 
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    6195653319
صندوق پستی    
نشانی     خیابان خوانساری جنوبی -بین سلمان فارسی و کافی
تلفن     32220409 - 32230761
دورنویس   32230762
پست الکترونیک    
وب سایت