ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

مادر

مادر


مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : مادر
کد شناسائی  : 60002
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1380/03/01
صاحب امتیاز و مسئول زیارتی مدیر فنی بند پ
عبدالامیر خوانساری نژاد
 
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی     خیابان نادری ، نبش ادهم
تلفن   32202662-3     32211115
دورنویس   32230762
پست الکترونیک    
وب سایت