ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

نسيم بهشت

نسيم بهشت

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : نسيم بهشت
کد شناسائی  : 60036
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1393
مدیر عامل مسئول زیارتی

اميرحسين رشيدي مقدم
آدرس :
شهر    بهبهان (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی     بهبهان - خيابان شهيد منتظري خيابان امام زاده حيدر
تلفن   52734939
دورنویس  
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

عبدالصاحب بخردي