ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

نخل جنوب دزفول

نخل جنوب دزفول

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : نخل جنوب دزفول
کد شناسائی  : 60015
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی :   1380/03/01
مدیر عامل مسئول زیارتی

محمدعلی حسین زاده
آدرس :
شهر    دزفول (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی     خیابان بلوار آتش نشانی، نبش خیابان منتظری
تلفن    42253303
دورنویس  
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

لطفعلی کاکادزفولی