جمعه 28 مهر 1396
EN

نخل غدير دزفول

نخل غدير دزفول


مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : نخل غدير دزفول
کد شناسائی  : 60037
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1393
مدیر عامل ومديرفني 

رضا بروسان
آدرس :
شهر    دزفول (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی     دزفول بلوارشهداروبروي مسجدشهيد آباد
تلفن   42550140-2
دورنویس   42550143
پست الکترونیک    
وب سایت