ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

طلوع مشعر شوشتر

طلوع مشعر شوشتر

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : طلوع مشعر شوشتر
کد شناسائی  : 60014
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  :1383/03/01
مدیر عامل

محمد خلعتبری
آدرس :
شهر    شوشتر (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی     انتهاي خیابان امام خمینی (ره)، ضلع شرقي روبروي خوابگاه دانشجويان
تلفن     36226752
دورنویس   36220050
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

محمدحسن حسین زاده